Načítanie...

Najlepšia zoznamka pre nezadaných veriacich, ktorí vyznávajú duchovno, a záleží im na vnútornej kráse.

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

zo dňa 28.2.2019

(ďalej len "Zásady")

 

VZHĽADOM K TOMU, že

 

 1. Spoločnosť DuPonti s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, identifikačné číslo 02809931, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 224082 (ďalej tiež „Poskytovateľ“) a Užívateľ sú si vedomí významu ochrany osobných údajov a súkromia užívateľov Služby sprístupnenej Užívateľom na Webových stránkach;

 2. Poskytovateľ pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovaní osobných údajov Užívateľov postupuje v súlade s právnymi normami Európskej únie;

 3. Účelom týchto Zásad je splniť informačnú povinnosť voči ľuďom (subjektom osobných údajov) vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), v platnom znení (ďalej tiež „GDPR“).

 

ZVEREJŇUJÚ SA TIETO zásady ochrany súkromia:

 1. Správca, kontaktné údaje správcu a osoba poverená ochranou osobných údajov

  1. Poskytovateľ je voči Užívateľovi osobných údajov správcom osobných údajov (ďalej tiež „Správca“).

  2. V prípade potreby je možné kontaktovať Správcu prostredníctvom HelpDesku (emailový kontakt podpory).

  3. Osobu poverenú ochranou osobných údajov je možné kontaktovať prostredníctvom emailu poverena.osoba@duponti.com.

 2. pojmy

  1. Ak nie je v týchto Zásadách definované či uvedené špeciálne inak, majú výrazy uvedené s veľkými začiatočnými písmenami rovnaký význam, aký je im priradený samotnými podmienkami používania Služby, tj. Zmluvnými ujednaniami.

  2. Užívateľ je identifikovanou fyzickou osobou, a je tak v postavení subjektu osobných údajov (ďalej tiež „Subjekt“).

 3. Informácie o spracovaní

  1. Správca je povinný zoznámiť Subjekt s rôznymi informáciami o spracovaní, najmä potom s účelmi spracovania, právnym základom pre spracovanie a dobou uchovania osobných údajov. Túto svoju povinnosť Správca plní prostredníctvom nasledujúcich URL (tieto URL ďalej tiež ako „Nástenka“):

   1. Nástenka pre zákazníkov: https://osobnidata.cz/p/2t5go4

   2. Nástenka pre užívateľov Webových stránok: https://osobnidata.cz/p/cybyj2

  2. Správca využíva služby externých spoločností, ktoré prijímajú alebo spracovávajú osobné údaje poskytnuté Správcom v rámci svojej činnosti. Ktoré osobné údaje sú predávané alebo sa spracovávajú, za akým účelom a identifikačné údaje spracovateľov alebo príjemcov nájdete na Nástenke.

  3. Všetky osoby, ktoré spoločnosť zapojí do spracovania osobných údajov spĺňajú požiadavky podľa GDPR.

  4. Všetci zamestnanci Správcu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ktoré budú spracovávať pri výkone pracovnej činnosti pre Správcu.

 4. spracovanie osobných údajov

  1. Správca je oprávnený na základe jeho oprávneného záujmu spracovávať Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu. Proti tomuto spôsobu spracovania môžete podať námietku (pozri ods.. 6.2.6).

  2. Správca je ďalej oprávnený Vaše osobné údaje anonymizovať pre štatistické a analytické účely. Pri spracovaní takýchto informácií sa už nejedná o spracovanie osobných údajov.

  3. Užívateľ berie na vedomie, že nie je povinný poskytnúť akékoľvek údaje o svojej osobe ani udeliť súhlas na ich spracovanie. V prípade osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre užívanie Softwaru na základe zmluvy o jeho užívaní však tieto údaje sú nevyhnutné pre používanie Softwaru, a nie je bez nich Software možné užívať. Ich spracovanie tak nie je založené na Vašom súhlase, a nie je tak možné ho odvolať.

  4. Osobné údaje Užívateľov nebudú sprístupnené tretím osobám vo forme verejne prístupného zoznamu.

 5. odovzdanie osobných údajov do tretích zemí a medzinárodných organizácií

  1. Osobné údaje budú odovzdané spoločnosti Digital Ocean, Inc., so sídlom 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, Spojené štáty americké. Toto odovzdávanie je postavené na vykonávacom rozhodnutí Komisie (EU) 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o zodpovedajúcej úrovni ochrany poskytované štítom EU–USA na ochranu súkromia.

  2. Osobné údaje budú odovzdávané spoločnosti Online Payments Group AG, so sídlom Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, Švajčiarsko. Toto odovzdávanie je postavené na rozhodnutí Komisie zo dňa 26. júla 2000 na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o zodpovedajúcej ochrane osobných údajov vo Švajčiarsku.

  3. Osobné údaje budú odovzdávané spoločnosti Facebook, Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké. Toto odovzdávanie je postavené na vykonávacom rozhodnutí Komisie (EU) 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovedajúcej úrovni ochrany poskytované štítom EU–USA na ochranu súkromia.

  4. Osobné údaje budú odovzdávané spoločnosti Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Toto odovzdávanie je postavené na vykonávacom rozhodnutí Komisie (EU) 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovedajúcej úrovni ochrany poskytované štítom EU–USA na ochranu súkromia.

  5. Osobné údaje budú odovzdávané spoločnosti Wildbit LLC, so sídlom 225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, Spojené štáty americké. Toto odovzdávanie je postavené na vykonávacom rozhodnutí Komisie (EU) 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovedajúcej úrovni ochrany poskytované štítom EU–USA na ochranu súkromia.

  6. Osobné údaje budú odovzdávané spoločnosti UserVoice, Inc., so sídlom 121 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké. Toto odovzdávanie je postavené na vykonávacom rozhodnutí Komisie (EU) 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovedajúcej úrovni ochrany poskytované štítom EU–USA na ochranu súkromia.

 6. Práva subjektov

  1. Subjekt je oprávnený uplatňovať voči Správcovi nižšie uvedené práva v rozsahu a za podmienok uvedených v Kapitole III nariadenia GDPR.

  2. Práva Subjektu sú nasledujúce:

   1. Právo subjektu na prístup k osobným údajom: Máte právo získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracováva. Pokiaľ dochádza ku spracovaniu Vašich osobných údajov, tak máte právo získať prístup k týmto údajom. Tento prístup bude zahŕňať napr. informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov. Takisto máte právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov.

   2. Právo na opravu: Máte právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil prípadné nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré o Vás Správca spracováva.

   3. Právo na vymazanie: Ak nastane niektorý z dôvodov vymedzených nariadením GDPR (napr. osobné údaje už nebudú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromáždené alebo inak spracované, alebo dôjde k odvolaniu Vašeho súhlasu), tak máte právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo sa však neuplatní neobmedzene. K vymazaniu tak nedôjde napr. pokiaľ sú údaje spracované na základe právnej povinnosti plynúcej z Aplikovateľných predpisov.

   4. Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie v prípadoch vymedzených nariadením GDPR. Jedná sa napr. o situáciu, kedy budete popierať presnosť osobných údajov, a obmedzenie bude prebiehať po dobu, kedy Správca bude presnosť osobných údajov overovať.

   5. Právo na prenositeľnosť údajov: V niektorých prípadoch vymedzených nariadením GDPR (napr. pokiaľ je spracovanie založené na Vašom súhlase) máte právo na to, aby Vám Správca poskytol Vaše osobné údaje, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi. Máte takisto právo, pokiaľ je to technicky možné, aby Správca poskytol tieto údaje inému správcovi priamo, ak je to technicky možné.

   6. Právo vzniesť námietku: Máte právo z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ sú tieto osobné údaje spracovávané na základe splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo oprávnených záujmoch Správcu či tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu.

   7. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania: Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. Toto právo sa však neuplatňuje vo všetkých prípadoch, napr. pokiaľ je rozhodnutie nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom.

 7. Poskytnutie súhlasu a právo ho kedykoľvek odvolať

  1. V prípadoch, kedy je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ktoré údaje sú spracovávané na základe Vášho súhlasu je zrejmé z Nástenky.

  2. Odvolanie súhlasu, ale i jeho udelenie, je Vašou slobodnou voľbou, a Správca Vás k takému jednaniu nie je oprávnený nútiť, ani Vás akýmkoľvek spôsobom postihnúť. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním (tj. jeho odvolanie nemá spätné účinky).

  3. Súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom HelpDesku (emailový kontakt podpory). Rovnakým spôsobom môžete požiadať o zrušenie či zneaktívnenie Účtu.

 8. Sťažnosti

  1. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov k nášmu poverencovi pre ochranu osobných údajov alebo osobe poverenej ochranou osobných údajov, podľa údajov uvedených v čl. 1.3.

  2. Máte takisto právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov k dozornému úradu, ktorým je pre Správcu Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 9. Poskytovanie osobných údajov z vašej strany

  1. Spracovania, v ktorých bude poskytovanie osobných údajov povinné, sú uvedené na Nástenke.

  2. V prípadoch, kedy je poskytovanie Vašich osobných údajov z Vašej strany zákonným požiadavkom, tak máte povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť. Rovnaká situácia nastáva, ak je Vašou povinnosťou poskytnúť osobné údaje na základe zmluvy uzatvorenej medzi Vami a nami. Ak je poskytnutie osobných údajov povinné, a z Vašej strany k ich poskytnutiu nedôjde, tak môže dôjsť k uplatneniu dôsledkov uvedených v príslušnom právnom predpise, resp. zmluve.

 10. Zasielanie Emailov, SMS, MMS a Obchodných oznámení

  1. Správca je oprávnený zasielať Subjektu (i) emailové správy na ním uvedenú adresu; (ii) písomné poštovné správy a marketingové materiály na ním uvedené adresy, a to ohľadom akýchkoľvek úkonov, udalostí alebo skutočností súvisiacich s činnosťou Správcu vo vzťahu k Subjektu údajov.

  2. Správca je oprávnený použiť kontaktné údaje uvedené v predchádzajúcom odstavci tiež pre účely zasielania obchodných oznámení, ktoré nesúvisia bezprostredne s jeho zmluvnými vzťahmi so Správcom, avšak týkajú sa iného produktu alebo služby Správcu. Toto oprávnenie však vzniká jedine v prípade, (i) že z Vašej strany nedošlo k jeho odmietnutiu; alebo (ii) že Vami bol poskytnutý súhlas so zasielaním obchodných oznámení. Máte však možnosť i neskôr zdarma zasielanie obchodných oznámení odmietnúť. Táto možnosť bude uvedená u každej jednotlivej správy a rovnako tak je možné ju kedykoľvek realizovať prostredníctvom HelpDesku (emailový kontakt podpory).

 11. Cookies

  1. Podrobnosti k používaniu cookies budú uvedené na Webovej stránke, pokiaľ budú danou Webovou stránkou využívané.

* * *