Načítanie...

Najlepšia zoznamka pre nezadaných veriacich, ktorí vyznávajú duchovno, a záleží im na vnútornej kráse.

ZMLUVNÉ UJEDNANIE

(zo dňa 26.10.2022)

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Toto zmluvné ujednanie (ďalej tiež „Zmluvné ujednanie“) spoločností BeneVito s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, identifikačné číslo 17301904, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 369659, a DuPonti s.r.o. so sídlom Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, identifikačné číslo 02809931, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C224082, (ďalej tiež „Poskytovateľ / Poskytovatelia“), upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o užívaní ďalej uvedeného softwaru uzatvorené medzi Poskytovateľom a inou osobou (užívateľom) prostredníctvom užívateľského rozhrania softwaru Predávajúceho (ďalej tiež „Zmluva“). Software je prístupný z Domény.
 2. DEFINÍCIA POJMOV

  1. Výrazy uvádzané v týchto Zmluvných ujednaniach s veľkým počiatočným písmenom majú nasledujúci význam:

 • Aktivácia znamená okamih, kedy nastane posledná z nasledujúcich udalostí: (i) Užívateľ poskytne Poskytovateľovi všetky ním vyžadované údaje v rámci Procesu registrácie; (ii) Užívateľ odošle Poskytovateľovi žiadosť o prístup do zákazníckeho Účtu stlačením tlačidla „Vstúpiť“ alebo „Pokračovať“;

 • Aplikovateľné predpisy znamená súbor predpisov a noriem, ktoré je Užívateľ povinný dodržiavať, hlavne (i) tieto Zmluvné ujednania; (ii) Podmienky Poskytovateľov podporných služieb vzťahujúce sa k Službe; (iii) právne predpisy rozhodného práva;

 • Ďalšie služby alebo Ďalšia služba znamená (i) služby a funkcionality Softwaru sprístupnené Užívateľovi priamo v jeho Účte po dni vyslovenia súhlasu Užívateľa s týmito Zmluvnými ujednaniami a ďalej (ii) akékoľvek ďalšie služby prevádzkované alebo ponúkané Poskytovateľom alebo Spriaznenou osobou.

 • Dáta znamená všetky dáta, súbory či iné informácie, ktoré Užívateľ vytvoril alebo mu vznikli v súvislosti s užívaním Služby;

 • Doba trvania znamená dobu od Aktivácie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k Aktivácii alebo prolongácii podľa ods. 11.2;

 • Doména znamená doménové meno druhého rádu, kde sa zobrazuje front-end Softwaru a Služby; ide o doménu, odkiaľ Užívateľ pristupuje do svojho Účtu;

 • Sprievodné aspekty znamená akékoľvek funkčné a užívateľské možnosti sprístupnené Poskytovateľom prostredníctvom Účtu, ktoré bezprostredne nesúvisia s dosiahnutím Účelu Služby, hlavne (avšak nie výlučne) môže ísť o spotrebiteľské súťaže, ponuky na nákup produktov alebo služieb tretích strán, reklamné oznámenia, affiliate odkazy atď.;

 • Emailová adresa znamená emailovú adresu emailovej schránky spravovanej Užívateľom, ktorú zadáva Užívateľ v priebehu Procesu registrácie, prípadne, ktorú uviedol v nastavení Účtu ako kontaktné spojenie (a to podľa toho, ktorá z poskytnutých informácií je oznámená neskôr);

 • Informácie znamená všetky informácie, ktoré Užívateľ oznámil v priebehu Procesu registrácie a ďalej informácie, ktoré oznámil Užívateľ Poskytovateľovi kedykoľvek po Aktivácii (s výnimkou Dát);

 • Nástupnícke zmluvné ujednania znamená návrh zmluvných ujednaní, ktoré sú v Dobe trvania zverejnené na Webových stránkach a čo do predmetu a rozsahu úpravy majú nahradzovať tieto Zmluvné ujednania a sú novšieho vydania;

 • Partner znamená Užívateľa zaregistrovaného do Partnerského programu;

 • Partnerský program znamená partnerský program (affiliate program), ktorý môže byť Poskytovateľom sprístupnený na Webových stránkach;

 • Plán alebo Plány znamená rozsah členských práv Užívateľa Služby, ktorý je mu sprístupnený Poskytovateľom buď zadarmo alebo za úplatu;

 • Poskytovateľ znamená poskytovateľa a prevádzkovateľa Služby uvedeného v ods. 1.1;

 • Poskytovatelia podporných služieb znamená ktorýkoľvek zo subjektov (tretích osôb), ktorých služby sú využívané k prevádzkovaniu alebo poskytovaniu Služby, hlavne sa jedná, a však nie iba, o poskytovateľov telekomunikačných služieb ako služieb elektronických komunikácií v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorí umožňujú prenos signálov a informácií;

 • Reklamácia znamená uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady pri poskytovaní Služby;

 • Služba znamená poskytnutie možnosti využívať Software v rozsahu funkcií priradených príslušnému Plánu, a to prostredníctvom Účtu;

 • Zmluvné ujednanie znamená tieto Zmluvné ujednania, ktoré sú zároveň všeobecnými podmienkami používania Služby, Softwaru, Partnerského programu a akýchkoľvek Ďalších služieb;

 • Software znamená software, ktorého užívateľské rozhranie (front-end) je Užívateľovi dostupné online prostredníctvom internetu na Doméne;

 • Spotrebiteľ znamená fyzickú osobu, Užívateľa, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania, pristupuje a oprávnene používa Službu;

 • Spriaznené osoby znamená osoby prepojené s Poskytovateľom, teda osoby ovládajúce Poskytovateľa, osoby ovládané Poskytovateľom či osoby jednajúce s Poskytovateľom v zhode a ďalej spoločnosť Devero International Limited;

 • Účel Služby - účelom Služby je (i) umožniť Užívateľovi pristupovať do Účtu, využívať funkcionalitu Účtu v rozsahu svojho Plánu; (ii) vstupovať do interakcií s ostatnými Užívateľmi Služby v rozsahu svojho Plánu;

 • Účet znamená zákaznícke rozhranie zriadené a dostupné Užívateľovi z Webových stránok po zadaní prihlasovacích údajov;

 • Užívateľ znamená osobu pristupujúcu do Služby a ju oprávnene užívajúcu;

 • Vyššia moc znamená akýkoľvek úkon, udalosť či stav, ktorý je mimo sféru vplyvu Poskytovateľa (napr. hackerské útoky či šírenie počítačových vírov) a ktorý neumožňuje alebo sťažuje riadny chod alebo funkcionalitu Služby či Ďalšej služby, vrátane prípadov neplnenia záväzkov zo strany Poskytovateľov podporných služieb;

 • Webová stránka znamená webové stránky a obsah zobrazený pod Doménou;

 • Zvýraznenie znamená právo niektorých Užívateľov na promovanie profilu alebo na exkluzivitu svojho profilu, ako má význam v článku nižšie.

  1. Výkladové ustanovenie. Ak nie je v týchto Zmluvných ujednaniach ďalej stanovené inak alebo ak nevyplýva zo zmyslu konkrétneho ustanovenia inak, tak kedykoľvek sa v týchto Zmluvných ujednaniach upravuje používanie “Služby“, zahŕňa takéto ustanovenie podľa vôle Strán aj používanie “Ďalšej služby“.

  2. Práva v prospech tretieho. Strany sa dohodli, že práva plynúce Poskytovateľovi z týchto Zmluvných ujednaní sa zjednávajú tiež v prospech spoločnosti Devero International Limited. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností Strany zjednávajú, že ak plynú z týchto Zmluvných ujednaní práva Poskytovateľovi, môžu byť tieto uplatnené tiež zo strany spoločnosti Devero International Limited, ak to neodporuje povahe takéhoto práva.

  3. Osobné údaje. Zásady ochrany súkromia Užívateľov sú obsiahnuté v samostatnom dokumente.

  4. Poskytovanie informácií. Poskytovateľ oznamuje pred poskytnutím Služby Užívateľovi, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, vhodnou formou (i) cenu, za ktorú bude takáto Služba poskytovaná, a údaje o všetkých daniach, poplatkoch a nákladoch na dodanie Služby; (ii) údaje o funkčnosti digitálneho obsahu, vrátane technických ochranných opatrení, (iii) technické parametre, ktoré sú riadneho poskytovania úplatnej Služby.

  5. Sprievodné aspekty Služby. Pretože Sprievodné aspekty nesúvisia bezprostredne s dosiahnutím Účelu Služby, nesie zodpovednosť za spôsob ich využitia výhradne Užívateľ.

  6. Ďalšie služby. Prístupové údaje Užívateľa do Služby (Účtu) môžu byť použité tiež pre účely ponuky a užívania akýchkoľvek Ďalších služieb.

 1. LIMITY SLUŽBY

  1. Obmedzenie, údržba. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť dočasne a na nevyhnutnú dobu prístup do Služby hlavne z dôvodu vykonávania aktualizácií a údržby Služby, vrátane technických odstávok. V dôsledku toho nemusia po prechodnú dobu fungovať niektoré alebo všetky z podstatných rysov Služby a môže nastať napr. oneskorenie pri doručovaní emailových správ, SMS či MMS správ a pod.

  2. Vyššia moc. Vzhľadom k skutočnosti, že riadna prevádzka a funkcionalita Služby je podmienená riadnym poskytovaním služieb zo strany Poskytovateľov podporných služieb a riadnou funkčnosťou ich produktov, Strany týchto Zmluvných ujednaní sú si vedomé a súhlasia s tým, že ak nastane zásah Vyššej moci, môže po určitú dobu dôjsť k obmedzeniu prístupu do Služby.

  3. Hrozba sankčnej povinnosti. Pokiaľ by Poskytovateľovi hrozil zo strany akejkoľvek tretej osoby kedykoľvek v budúcnosti vznik sankčnej alebo poplatkovej povinnosti v súvislosti so Službou, vyhradzuje si Poskytovateľ výslovne právo obmedziť Užívateľovi prístup k Účtu, Službe či Sprievodným aspektom Služby.

 2. PRÍSTUP K SLUŽBE

  1. Informácie. Užívateľ sa zaväzuje, že v priebehu registrácie podá vyžiadané informácie pravdivo, presne a úplne; v prípade, že sa kedykoľvek v priebehu užívania Služby tieto stanú neaktuálnymi či nepresnými, upraví ich Užívateľ v rámci svojho Účtu. Zodpovednosť za neaktuálne, nesprávne či neúplné Informácie ide na úkor Užívateľa.

  2. Prístupové oprávnenia: Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ponesie výhradnú zodpovednosť

   1. za zabezpečenie (uchovanie v tajnosti) prístupových údajov do svojho Účtu a prístupu k Službe;

   2. za všetky úkony a akúkoľvek správu či ovládanie Účtu či Služby, ktoré budú vykonávané prostredníctvom Účtu Užívateľa alebo za použitia prístupových oprávnení Užívateľa;

   3. za Dáta Užívateľa (ich charakter, spôsob obstarania a spôsob použitia);

   4. za všetky spôsoby užitia Služby.

 3. POVINNOSTI ÚŽÍVATEĽA A POSKYTOVATEĽA

  1. Užívateľ sa zaväzuje:

   1. Oznamovať Poskytovateľovi všetky informácie pravdivo, presne a úplne;

   2. používať k prihláseniu do Účtu iba Poskytovateľom povolené rozhranie a zachovávať v tajnosti prístupové údaje do Účtu, príp. akékoľvek prístupové či identifikačné údaje umožňujúce užívanie Služby;

   3. poskytnúť Poskytovateľovi na jeho vyžiadanie a v stanovenej dobe ďalšie informácie alebo údaje, ktoré môžu byť v súvislosti so Službou po Aktivácii požadované;

   4. zdržať sa užívania Služby spôsobom znižujúcim hodnotu Služby, príp. poškodzujúcim alebo ohrozujúcim povesť Služby, Poskytovateľa alebo Spriaznenej osoby;

   5. zdržať sa užívania Služby spôsobom vykazujúcim znaky protiprávneho jednania alebo spôsobom napomáhajúcim či umožňujúcim spáchanie jednania vykazujúceho znaky priestupku či trestného činu;

   6. zdržať sa užívania Služby spôsobom, ktorý by bol v rozpore s Aplikovateľnými predpismi, príp. by viedol k dôsledkom, ktoré sú zakázané Aplikovateľnými predpismi;

   7. zdržať sa užívania Služby takým spôsobom, kedy by boli alebo mohli byť v rozpore s Aplikovateľnými predpismi dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, hlavne (a však nie iba): (i) základné práva a ľudské slobody garantované ústavnými zákonmi; (ii) osobnostné a majetkové práva iných osôb; (iii) autorské práva, či práva súvisiace s právom autorským, náležiace tretím osobám či práva na označenie náležiace tretím osobám; a (iv) právo tretích osôb na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.

   8. zdržať sa užívania Služby nekalosúťažným spôsobom;

   9. dodržiavať licenčné podmienky uvedené v týchto Zmluvných podmienkach.

  2. Ustanovenia pododsekov 5.1.4 až 5.1.9 sa obdobne aplikujú i na užívanie Sprievodných aspektov Služby Užívateľom.

  3. Užívateľ sa ďalej zaväzuje

   1. užívať Účet a Službu iba takým spôsobom a v takom rozsahu, aby mu v prípade, že Poskytovateľ využije akékoľvek zo svojich práv plynúcich mu v týchto Zmluvných ujednaniach či z Aplikovateľných predpisov nevznikla škoda;

   2. zálohovať (bez akejkoľvek predchádzajúcej výzvy Poskytovateľom) na vlastné nosiče dát pravidelne Dáta, ktorých stratou by Užívateľovi mohla vzniknúť akákoľvek materiálna či imateriálna ujma; pravidelnosť povinnosti zálohovať Dáta závisí v každom jednotlivom prípade na účele, pre aký Užívateľ Službu užíva, a na rozumnom uvážení Užívateľa.

 4. UKONČENIE ALEBO OBMEDZENIE PRÍSTUPU

  1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek Užívateľovi zrušiť Účet, zamedziť alebo obmedziť Užívateľovi prístup k Službe a zamedziť ich užívanie či prípadne znížiť akýkoľvek Plán až na najnižšiu úroveň (s tým, že voľba týchto nárokov je na Poskytovateľovi), pokiaľ:

   1. Užívateľ nezaplatí alebo nepredĺži svoje členstvo v niektorom z platených Plánov;

   2. Užívateľ poruší akýkoľvek zo svojich záväzkov uvedených v odseku 5.1 týchto Zmluvných ujednaní alebo inú povinnosť vyplývajúcu mu z Aplikovateľných predpisov vo vzťahu k Službe;

   3. Užívateľ nevyužije Službu a nevstúpi do Účtu po dobu jedného (1) roku po Aktivácii;

   4. je tak vyžadované Aplikovateľnými predpismi, alebo pokiaľ je to nariadené orgánom verejnej moci, správnym orgánom, súdom či arbitrážnym tribunálom; alebo

   5. to Poskytovateľ považuje za vhodné s ohľadom na ochranu záujmov Poskytovateľa alebo Spriaznenej osoby.

 5. OBSAH

  1. Služba predstavuje iba platformu (nástroj), ktorá umožňuje dosiahnutie Účelu týchto Zmluvných ujednaní, pričom však za spôsob užitia Služby a Dát plne zodpovedá Užívateľ, pretože spôsob užitia je plne vo sfére jeho vplyvu. Užívateľ zodpovedá za prípadne chybný alebo protiprávny spôsob užitia ako Poskytovateľovi, tak akýmkoľvek tretím osobám, ktoré môžu byť potenciálne poškodenými stranami, a ďalej orgánom verejnej moci či štátnej správy.

  2. Užívateľ preto berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že

   1. za všetky Dáta nesie výhradnú zodpovednosť Užívateľ, pretože jedine Užívateľ rozhoduje o spôsobe užitia Služby a o tom, či Dáta sú získané a je s nimi zachádzané v súlade s Aplikovateľnými predpismi alebo nie;

   2. za všetky Dáta, ktoré Užívateľ prostredníctvom Služby vytvorí, zobrazí, odošle či uloží, nesie výhradnú zodpovednosť Užívateľ a výslovne súhlasí s tým, že Poskytovateľ nenesie a nemôže niesť žiadnu zodpovednosť v súvislosti s Dátami;

  3. Strany berú na vedomie, že vzhľadom k charakteru Služby nepodliehajú Dáta Užívateľa autorskoprávnej ochrane Užívateľa. Pre prípad, že Dáta Užívateľa napĺňajú znaky autorského diela alebo chráneného zvukového či zvukovo-obrazového záznamu, softwaru či databáze či iného predmetu práv pod ochranou autorského zákona, zjednávajú Strany bezúplatnú licenciu k takýmto Dátam pre Poskytovateľa a Spriaznené osoby, a to po dobu trvania majetkových práv, na území celého sveta, k spôsobom užitia známym ku dňu vydania týchto Zmluvných ujednaní v autorskom zákone a pre účely súvisiace so Službou či Ďalšou službou.

 6. LICENCIA K SOFTWARU

  1. Užívanie Softwaru. Vzhľadom k charakteru Softwaru jako autorského diela sa týmto Užívateľovi poskytuje oprávnenie k výkonu práva užívať Software v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto článku.

  2. Tak-ako-je. Software sa poskytuje Užívateľovi tak-ako-je. Užívateľ nemá voči Poskytovateľovi ani voči akejkoľvek spriaznenej osobe akékoľvek nároky z titulu zodpovednosti za vady či zodpovednosti za škodu.

  3. Licenčné podmienky. Podlicencia sa poskytuje ako neprevoditeľná a nevýhradná, platná vo všetkých krajinách sveta. Ustanovenia Zmluvných ujednaní upravujúcich užívanie Služby sú zároveň súvisiace a neoddeliteľnou zmluvnou úpravou aplikujúce sa na užívanie Softwaru. Porušenie Zmluvných ujednaní v ustanoveniach upravujúcich užívanie Služby predstavuje zároveň porušenie licenčných podmienok k Softwaru s rovnakými dôsledkami a dáva vzniknúť rovnakým právam na strane Poskytovateľa.

  4. Rozsah licencie. Podlicencia sa poskytuje iba k tým spôsobom užitia, ktoré (kumulatívne):

   1. plynú z týchto Zmluvných ujednaní;

   2. sú známe v rozhodnom práve;

   3. sú nevyhnutne nutne potrebné k dosiahnutiu Účelu Služby.

  5. Doba. Licencia sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu založeného týmito Zmluvnými ujednaniami.

  6. Úplatnosť. Licencia sa poskytuje v základnej variante pre Užívateľov ako bezplatná (najnižšie Plány ponúkané zdarma) a vo vyšších variantoch potom ako úplatná, pričom cena za poskytnutie licencie je v týchto vyšších variantoch rovná cene zvoleného Plánu.

 7. PLÁNY A ZVÝRAZNENIE

  1. Užívateľovi je po Aktivácii sprístupnená verzia Služby a Softwaru v najnižšej variante, spravidla ide o prvý (neplatený/zdarma) Plán. Doba platnosti tohto najnižšieho cenového Plánu je časovo obmedzená. Informácia o najnižšom (neplatenom) Pláne a rozsahu k nemu priradeným funkciám Softwaru je Užívateľovi sprístupnená prostredníctvom jeho Účtu.

  2. Informácia o vyšších (platených) Plánoch a rozsahu k nim priradeným funkciám Softwaru je Užívateľovi sprístupnená prostredníctvom jeho Účtu.

  3. Niektorým Užívateľom Služby je poskytnuté právo na Zvýraznenie. Právom na Zvýraznenie sa rozumie právo na promovanie svojho profilu vo výsledkoch vyhľadávania a právo na exkluzívnu pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania.

  4. Promovaním profilu sa rozumie umiestnenie profilu na predných pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania pre danú vyhľadávaciu kategóriu, v ktorej je umiestnený profil Užívateľa.

  5. Exkluzivitou profilu sa rozumie umiestnenie užívateľského profilu – ako jediného a výhradného – vo výsledkoch vyhľadávania pre danú vyhľadávaciu kategóriu, v ktorej je umiestnený profil Užívateľa. Až potom, čo si hľadajúci užívatelia prezrú zaplatený exkluzívny profil, majú možnosť voľného vyhľadávania.

  6. Platby za Plány môžu byť nastavené ako automaticky sa opakujúce platby (recurring payments). V takomto prípade môže Užívateľ zrušiť akékoľvek ďalšie budúce obnovovanie zvoleného Plánu zo svojho Účtu (v sekcii Nastavenie).

  7. Užívateľ má nárok na vrátenie už uhradených platieb (za Plány alebo za Zvýraznenie) v prípade, že preukáže Poskytovateľovi, že platby boli uskutočnené treťou osobou trestným činom. Zmena presvedčenia či názoru Užívateľa ani zmazanie profilu Užívateľa (či jeho zneaktívnenie) nie je dôvodom k vráteniu už poskytnutých platieb.

 8. PARTNERSKÝ PROGRAM

  1. Užívateľ, ktorý je Partnerom, má (i) právo na províziu z platieb za Plány a Zvýraznenia, ktoré Poskytovateľ obdržal od iných Užívateľov, ktorí sa zaregistrovali do Služby vďaka jeho affiliate linku („First tier“) a/alebo (ii) právo na províziu z provízií dosiahnutých v Partnerskom programe tými partnermi, ktorí sa zaregistrovali do Partnerského programu vďaka jeho affiliate linku („Second tier“). Na účasť v ktorejkoľvek z verzií Partnerského programu nie je právny nárok.

  2. Právo na výplatu provízie môže byť uplatnené až po dosiahnutí (minimálnej) hranice dosiahnutých provízií. Náklady na výplatu provízií Partnera môžu ísť na úkor Partnera (hlavne bankové poplatky atď.). Bližšie informácie o podmienkach Partnerského programu sú k nahliadnutiu na účte Partnera.

  3. Na Partnerov a Partnerský program sa aplikujú aj všetky ostatné ustanovenia týchto Zmluvných ujednaní.

 9. DOBA TRVANIA A NÁSTUPNÍCKE ZMLUVNÉ UJEDNANIA

  1. Platnosť a účinnosť. S výnimkou ustanovenia odseku 11.2 a 11.3 (ktorých platnosť a účinnosť nie je časovo obmedzená), tieto Zmluvné ujednania ovládajú právny vzťah medzi Poskytovateľom, Užívateľom a Spriaznenými osobami po Dobu trvania.

  2. Prolongácia. Pokiaľ nie sú po Dobu trvania zverejnené na Webových stránkach žiadne Nástupnícke zmluvné ujednania, predlžuje sa Doba trvania zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom ovládaného týmito Zmluvnými ujednaniami o dobu až do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca a platí, že takto predĺžená doba sa považuje za Dobu trvania podľa týchto Zmluvných ujednaní.

  3. Nástupnícke zmluvné ujednania. Pokiaľ sú v Dobe trvania zverejnené na Webových stránkach Nástupnícke zmluvné ujednania, končí platnosť a účinnosť týchto Zmluvných ujednaní uplynutím Doby trvania s tým, že ešte pred uplynutím Doby trvania je Užívateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od týchto Zmluvných ujednaní.

  4. Strany sa dohodli, že po skončení Doby trvania týchto Zmluvných ujednaní je možné užívať Službu (a príp. Ďalšie služby) iba za podmienok uvedených v Nástupníckych zmluvných ujednaniach najaktuálnejšieho dáta vydania.

  5. Strany sa dohodli, že ak sa Užívateľ prihlási po Dobe trvania týchto Zmluvných podmienok do Účtu či inak využije Služby alebo Ďalšie služby, má sa za to, že týmto svojim faktickým úkonom vyjadril tiež súhlas s Nástupníckymi zmluvnými ujednaniami najaktuálnejšieho dáta vydania a svoju vôľu byť nimi viazaný.

 10. UKONČENIE

  1. Užívateľ je oprávnený zmluvný vzťah založený týmito Zmluvnými ujednaniami kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu vypovedať bez výpovednej doby, a to zaslaním výpovede na adresu kteréhokoľvek z Poskytovateľov. Obdržanie výpovede je Poskytovateľ povinný Užívateľovi bezodkladne potvrdiť odoslaním oznámenia na jeho Emailovú adresu.

  2. Poskytovateľ je oprávnený zmluvný vzťah založený týmito Zmluvnými ujednaniami kedykoľvek i bez uvedenia dôvodu vypovedať bez výpovednej doby, a to zaslaním výpovede Užívateľovi na jeho Emailovú adresu.

  3. Užívateľ v postavení Spotrebiteľa má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 (štrnástich) dní od jej uzatvorenia.

  4. Lehota pre odstúpenie od Zmluvy podľa ods. 12.3 týchto Zmluvných ujednaní sa považuje za zachovanú, pokiaľ Užívateľ v postavení Spotrebiteľa v jej priebehu odošle Poskytovateľovi oznámenie, že od Zmluvy odstupuje. Vrátené peňažné prostriedky sa znižujú o pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od Zmluvy.

  5. Užívateľ v postavení Spotrebiteľa môže pre odstúpenie od Zmluvy využiť formulár uvedený v prílohe č. 1.

  6. Ak dôjde k ukončeniu prístupu (napr. zmazanie profilu) do Služby pre niektorý z dôvodov uvedených v týchto podmienkach, zaniká taktiež zmluvný vzťah medzi Stranami založený týmito Zmluvnými ujednaniami. Táto skutočnosť však nemá vplyv na trvanie práv Poskytovateľa a Spriaznených osôb, ako sú tieto zakotvené v Zásadách ochrany súkromia.

 11. USTANOVENIA PRE PRÍPAD ZODPOVEDNOSTI ZA VADY A REKLAMÁCIE

  1. U Služieb poskytovaných za úplatu, je Užívateľ, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia, pričom:

   1. Za vadu ďalej nie je považovaná funkcionalita, ktorá je Užívateľovi dočasne poskytovaná v testovacom režime.

   2. Užívateľ je povinný vytknúť vadu Služby bez zbytočného odkladu potom, kedy mal možnosť vadu zistiť, najneskôr však do 6 mesiacov od Aktivácie Služby alebo sprístupnenia novej funkcionality Softwaru, pokiaľ nastala po Aktivácii Služby.

   3. Užívateľ nie je oprávnený uplatniť právo z vád najmä v prípadoch, kedy (i) je vada nápadná a zrejmá už pri uzatváraní úplatnej Zmluvy; (ii) vada je spôsobená v dôsledku jednania Užívateľa alebo v rozpore s týmito Zmluvnými ujednaniami alebo informáciami týkajúcimi sa užívania Softwaru; (iii) vada je spôsobená okolnosťami uvedenými v ods. 3.1 alebo ods. 3.2 týchto Zmluvných ujednaní.

   4. Užívateľ je povinný Reklamáciu uplatniť (i) zaslaním emailu na emailovú adresu Poskytovateľa: info@happysupport.net; (ii) prostredníctvom užívateľského rozhrania Software; (iii) písomným prejavom vôle zaslaným na adresu sídla Poskytovateľa.

   5. V prípade, že je vada odstrániteľná, môže sa Užívateľ domáhať buď opravy alebo doplnenia toho, čo chýba, alebo primeranej zľavy z ceny. Ak nejde vadu odstrániť a nedá sa kvôli nej Službu riadne užívať, môže nadobúdateľ buď odstúpiť od Zmluvy, alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny.

   6. Poskytovateľ vydá o uplatnenej Reklamácii písomné potvrdenie. Ak je to možné, rozhodne Poskytovateľ o Reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (troch) pracovných dní. Poskytovateľ zariadi Reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa s Užívateľom v postavení Spotrebiteľa nedohodne inak. Poskytovateľ je povinný vydať Užívateľovi v postavení Spotrebiteľa potvrdenie o vybavení Reklamácie.

  2. Užívatelia, ktorí nie sú v postavení Spotrebiteľa, sa vzdávajú svojho práva z vád Služieb akceptáciou týchto Zmluvných ujednaní. Pokiaľ by však na základe kogentných zákonných ustanovení vzniklo Užívateľovi akékoľvek právo z chybného plnenia, potom strany dojednávajú povinnosť Užívateľa uplatniť takéto právo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 (jedného) mesiaca od prejavenia vady. Reklamácia je v tomto prípade uplatňovaná obdobným spôsobom, ako v ods. 13.1.4 a ods. 13.1.6.

 12. PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Úhradu za Službu môže Kupujúci vykonať bezhotovostne, najmä potom platobnou kartou.

  2. Poskytovateľ nepožaduje od Užívateľa zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknutá povinnosť uhradiť cenu za Službu pred jej aktiváciou.

  3. V prípade bezhotovostnej platby je cena za Službu splatná v lehote uvedenej v objednávke. Pokiaľ je táto lehota kratšia než lehota stanovená kogentnými ustanoveniami rozhodného práva, tak má prednosť lehota určená rozhodným právom.

  4. V prípade bezhotovostnej platby je Užívateľ povinný uhradzovať cenu za Službu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Užívateľa uhradiť cenu za Službu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na Účet Poskytovateľa.

  5. Prípadné zľavy z ceny za Službu poskytnuté Poskytovateľom Užívateľovi sa nedajú vzájomne kombinovať.

  6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Poskytovateľ ohľadom platieb vykonávaných na základe Zmluvy Užívateľovi daňový doklad – faktúru. Poskytovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Poskytovateľ Užívateľovi po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu Užívateľa.

  7. Prípady, v ktorých má Užívateľ nárok na úplné alebo čiastočné vrátenie prostriedkov, sú upravené v ods. 9.7.

 13. USTANOVENIE PRE PRÍPAD POVINNOSTI K NÁHRADE UJMY

  1. Škoda vzniknutá Užívateľovi v súvislosti s Účtom alebo Službou. Pokiaľ ktorýkoľvek súd či iný orgán poverený právomocou vydávať záväzné rozhodnutia či nálezy začne podľa príslušných procesných predpisov konanie proti Poskytovateľovi alebo Spriaznenej osobe, ktorého predmetom je posúdenie zodpovednosti Poskytovateľa alebo spriaznenej osoby za škodu, ktorá vznikla Užívateľovi, dojednáva sa pre všetky takéto prípady súhrnom hornej (maximálne prístupnej) hranice zodpovednosti Poskytovateľa a Spriaznených osôb vo výške rovnajúcej sa cene licencie k Softwaru vo variante prvého plateného Plánu.

  2. Škoda vzniknutá tretej osobe v súvislosti s Účtom alebo Službou. Pokiaľ ktorýkoľvek súd či iný orgán poverený právomocou vydávať záväzné rozhodnutia či nálezy, uzná Poskytovateľa alebo Spriaznenú osobu zodpovednú za škodu, ktorá vznikla akejkoľvek tretej osobe v súvislosti s používaním Účtu alebo Služby Užívateľom v rozpore s Aplikovateľnými predpismi, potom

   1. Užívateľ týmto preberá záväzok k náhrade škody spôsobené tretej osobe a zaväzuje sa takejto tretej osobe škodu nahradiť; alebo

   2. Pokiaľ už Poskytovateľ alebo spriaznená osoba škodu tretej osobe uhradil, zaväzuje sa Užívateľ nahradiť uhradenú čiastku Poskytovateľovi či Spriaznenej osobe (podľa toho, kto čiastku uhradil) a ďalej i v tejto súvislosti vynaložené náklady, a to do 3 dní odo dňa odoslania oznámenia o vzniku tejto povinnosti na Emailovú adresu Užívateľa.

 14. OSTATNÉ USTANOVENIA

  1. Salvátorská klauzula. Ak sa stane akékoľvek ujednanie týchto Zmluvných podmienok neplatným alebo nevymáhateľným alebo ak je ako také uznané príslušným súdom či iným orgánom povereným právomocou vydávať záväzné rozhodnutia či nálezy, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť či vymáhateľnosť ostatných ustanovení; Užívateľ sa však pre takýto prípad zaväzuje dojednať s Poskytovateľom bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 dní od výzvy Poskytovateľa) novú dohodu, avšak platnú a vymožiteľnú, ktorá bude pokiaľ možno korešpondovať z hľadiska účelu s pôvodným ujednaním alebo bude aspoň sledovať účel najbližší pôvodnému ujednaniu.

  2. Jazykové znenie, rozhodné právo. Tieto Zmluvné ujednania sú preložené do viacero jazykových mutácií; v prípade akýchkoľvek rozporov medzi jednotlivými jazykovými mutáciami má prednosť znenie v českom jazyku. Vzhľadom k tomu, že pôvodca softwaru a niektoré podstatné technické aspekty Služby sú umiestnené v Českej republike, riadia sa tieto Zmluvné ujednania a majú byť vykladané v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Pre prípad súdneho sporu s Poskytovateľom sa dojednáva miestna príslušnosť obvodného súdu pre Prahu 1.

  3. Riešenie sporov. V prípade, že dôjde medzi Poskytovateľom a Užívateľom v postavení Spotrebiteľa ku vzniku spotrebiteľského sporu zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou (tj. Užívateľ v postavení Spotrebiteľa je povinný obrátiť sa najskôr na Poskytovateľa), môže Užívateľ v postavení Spotrebiteľa podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2 Česká republika; e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz). Užívateľ v postavení Spotrebiteľa môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, ktorá je zriadená Európskou komisiou. 

 15.  17. VYJADRENIE SÚHLASU SO ZMLUVNÝM UJEDNANÍM

  1. Užívateľ vyjadrí svoju vôľu byť viazaný

   1. týmto Zmluvným ujednaním kliknutím na tlačidlo predstavujúce súhlas a pristúpenie k Zmluvným podmienkam (prípadne zaškrtnutím príslušného poľa, čomu je bez akýchkoľvek pochybností priradený význam súhlaseného úkonu Užívateľa);

   2. Nástupníckym zmluvným ujednaním prvým prihlásením do Služby v súlade s ods. 11.3 vyššie.

  2. Poskytovateľ vyjadrí svoju vôľu byť viazaný týmto Zmluvným ujednaním tým, že tieto zverejnenia na webovej stránke.

  3. * * *

    

   Príloha č. 1

    

   Oznámenie o odstúpení od Zmluvy

    

   • spoločnosti BeneVito s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, identifikačné číslo 17301904, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 369659

   • Oznamujem, že odstupujem od Zmluvy

   • Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

   • Meno Užívateľa v postavení spotrebiteľa 

   • Adresa Užívateľa v postavení spotrebiteľa

   • Podpis Užívateľa v postavení spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

   • Dátum

   (*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte.

    

    * * *